X

MONOTIPO NATURALEZAS MUERTAS

Imagen
Naturaleza muerta L 15x20 (2006)
Imagen
Naturaleza muerta LVIII 15x20 (2006)
Imagen
Naturaleza muerta LXXI 15x20 (2006)
Imagen
Naturaleza muerta LXXVII 15x20 (2006)
Imagen
Naturaleza muerta VI 15x20 (2006)
Imagen
Naturaleza muerta XII 15x20 (2006)
Imagen
Naturaleza muerta XXI 15x20 (2006)
Imagen
Naturaleza muerta XXIII 15x20 (2006)
Imagen
Naturaleza muerta XXIV 15x20 (2006)
Imagen
Naturaleza muerta XXXIV 15x20 (2006)